ck视频播放器,支持自定义解析 功能增强

天空_1525687614 6月前 1945

更新记录:

v1.2更新记录(2018-7-01)

增加统一解析设置

增加支持xfplay播放


播放页:----------------------------------------

看图:

视频播放形式:

解析形式:效果:

最后于 5月前 被天空_1525687614编辑 ,原因:
最新回复 (5)
返回
发新帖